مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

کارگزاری بانک رفاه کارگران

دکتر عباس کشوری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه کارگران
کارگزاری بانک رفاه کارگران

احمد قنبر

رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه کارگران
کارگزاری بانک رفاه کارگران

حمید جمرک

عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه کارگران
کارگزاری بانک رفاه کارگران

رهاسادات رمضانیان

عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه کارگران
کارگزاری بانک رفاه کارگران

کوروش فلاح کاشف زارع لیالستانی

عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه کارگران