خدمات کارگزاری بانک رفاه کارگران

خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازار گردانی شامل:

معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود

معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها

بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

خدمات مالی شامل:

مدیریت صندوق سرمایه گذاری

نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه

بازاریابی برای فروش اوراق بهادار

سبدگردانی اوراق بهادار

مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالا

خدمات مشاوره ای شامل:

قیمت گذاری اوراق بهادار

روشهای فروش و عرضه اوراق بهادار

طراحی اوراق بهادار

خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار

سرمایه گذاری

مدیریت ریسک

ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها

طراحی و تشکیل نهادهای مالی