کارگزاری بانک رفاه کارگران و شرکت های زیر همگی به عنوان مجموعه شرکت های تابع بانک رفاه کارگران محسوب می شوند .


جهت آشنایی با فعالیت و خدمات بانک رفاه به این صفحه مراجعه کنید.​

 
همچنین اطلاعات تماس روابط عمومی و بازرسی و شکایات بانک رفاه کارگران در این صفحه در دسترس است.