کارگزاری بانک رفاه کارگران و شرکت های زیر همگی به عنوان مجموعه شرکت های تابع بانک رفاه کارگران محسوب می شوند .