منشور اخلاقی کارکنان شرکت کارگزاری بانک رفاه کارکنان
 

کلیه کارکنان شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران درکلیه سطوح سازمانی،باپایبندی به مسئولیت، تخصص و تعهد اجتماعی خود در برابر جامعه و بمنظور تحقق اهداف عالی سهامدار محترم، سرمایه گذاران و ذینعفان گرامی، باتاکید بر افزایش دانش و آگاهی جمعی نسبت به بازارسرمایه و تمرکز بر سازمان یافتگی و انجام بهینه امور با استعانت از عنایت خداوند متعال، در اعتقاد به باورهای زیر هم پیمان می شویم:

 1. احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان.
 2. رفتار سازمانی  مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم انداز و ماموریتهای شرکت.
 3. پایبندی به شئونات و ارزشهای مذهبی و رعایت آراستگی و پوشش ظاهری.
 4. تلاش در جهت افزایش توانمندی های علمی و حرفه ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده.
 5. داشتن وجدان کاری ، نظم، سعه صدر، انتقادپذیری، مسئولیت پذیری و وفاداری به منافع شرکت.
 6. حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت و عدم افشای آن خارج از ضوابط و مقررات.
 7. خودداری از تسلیم مدارک  و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنهارا ندارد و افشای اطلاعات مشتریان.
 8. رجحان منافع شرکت بر منافع فردی درصورت وجود هرگونه تعارض منافع.
 9. استفاده صحیح و بهینه از امکانات و دارایی های شرکت و حفظ و حراست آنها.
 10. حضور به موقع درمحل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع و خوش رویی و متانت نسبت به ایشان.
 11. انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد، همراه با سرعت و منطبق با قوانین شرکت.
 12. اهتمام در راه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای حفظ منافع ملی و مشتریان داشته و خود را ملزم و متعهد به رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه میدانند.