منشور حقوق مشتریان کارگزاری بانک رفاه کارگران
 

ما کارکنان کارگزاری بانک رفاه کارگران
 

  • مشتری را بزرگترین سرمایه خود دانسته و از هیچ کوششی برای جلب رضایت ایشان فروگذار نخواهیم کرد؛
  • تعامل شایسته و خوشرویی با مشتری را وظیفه خویش می‌دانیم؛
  • بر این اعتقادیم که گوش فرا دادن به سخن مشتری، مهمترین اصل در برقراری ارتباط موثر می‌باشد؛
  • رعایت صداقت در تعامل و حفظ محرمانگی اطلاعات مشتری را حق ایشان می‌دانیم؛
  • انجام سریع و صحیح کار و جلوگیری از تضییع حقوق و وقت مشتری را اولویت خویش می‌شماریم؛
  • بر این باوریم که حق مشتری است که در صورت نارضایتی از خدمات دریافت شده به شکایت او در اسرع وقت و با دقت کامل رسیدگی شود.